દીવ સેવા કેન્દ્ર હોસ્પિટલમાં કાર્યક્રમ મેડિકલ ઓફિસર ડોક્ટર દિલીપભાઈને રાખડી બાંધતા બ્રહ્માકુમારી ગીતાબેન